رفتن به مطلب

تمام فایل های آنکی فقط با نرم افزار آنکی قابل نمایش می باشند. آخرین نسخه بالای همین کادر قرار دارد و می توانید دریافت کنید!

اسپانیایی

فایل‌های مربوط به یادگیری زبان اسپانیایی در این دسته به اشتراک گذاشته می‌شود

41 فایل

 1. رایگان

  اسپانیایی را با انکی بیاموزیم (درس ۱ : سلام)

  این اولین درس از مجموعه آموزش زبان اسپانیایی با نرم افزار انکی است. در این مجموعه سه نوع کارت قرار دارد:
  اسپانیایی به فارسی: ترجمه را تقویت می کند فارسی به اسپانیایی: واژه سازی را تقویت می کند تایپ اسپانیایی: نوشتن شکل صحیح کلمات اسپانیایی را تقویت می کند تمامی کارتها دارای تلفظ محلی می باشد که شنیداری را نیز تقویت می کند. امیدوارم مفید واقع شود.

  2 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   اسپانیایی- فارسی
 2. رایگان

  فلش کارت آموزش اسپانیایی - عدد و پول

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با مقدار و پول در زبان اسپانیایی، انگلیسی و فارسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  1 دریافت

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
 3. رایگان

  فلش کارت اصطلاحات اسپانیایی - خویشاوندان

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از اصطلاحات مربوط به خویشاوندان در زبان‌های اسپانیایی، انگلیسی و فارسی. در یک رو انگلیسی و روی دیگر فارسی و اسپانیایی. امیدوارم مفید واقع شود.

  2 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
 4. رایگان

  فلش کارت اصطلاحات اسپانیایی - مدرسه

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اصطلاحات مربوط به مدرسه در زبان‌های انگلیسی اسپانیایی و فارسی. در یک رو انگلیسی و روی دیگر فارسی و اسپانیایی.

  0 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
 5. رایگان

  فلش کارت آموزش اسپانیایی - پست

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اصطلاحات مربوط به پست در زبان‌های اسپانیایی، انگلیسی و فارسی. در یک رو انگلیسی و در روی دیگر فارسی و اسپانیایی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
 6. رایگان

  فلش کارت آموزش اسپانیایی - پروانه

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده از جملاتی مربوط به پروانه ها در زبان‌های انگلیسی و اسپانیایی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
 7. 1,500 تومان

  فلش کارت صفات مثبت در اسپانیایی و انگلیسی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با صفات مثبت در زبان‌های اسپانیایی، انگلیسی و فارسی. در یک رو انگلیسی و در روی دیگر اسپانیایی و فارسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
 8. رایگان

  فلش کارت آموزش اسپانیایی - خانه

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اصطلاحات مربوط به خانه در زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی و فارسی. در یک روی کارت انگلیسی و در روی دیگر معادل آن به فارسی و اسپانیایی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
 9. 1,500 تومان

  فلش کارت آموزش اسپانیایی - صوت

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با صداهایی مانند «اوه، اهم» در زبان‌های اسپانیایی، انگلیسی. در یک روی کارت انگلیسی و در روی دیگر اسپانیایی و فارسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
 10. 1,500 تومان

  فلش کارت صفت‌های شخصیتی در اسپانیایی و انگلیسی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با صفت‌های شخصیتی در زبان‌های اسپانیایی، انگلیسی و فارسی. در یک روی کارت انگلیسی و طرف دیگر فارسی و اسپانیایی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
 11. رایگان

  فلش کارت آموزش اسپانیایی - جراحت

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اصطلاحات مربوط به جراحت در زبان‌های اسپانیایی و انگلیسی. در یک روی کارت انگلیسی و در روی دیگر فارسی و اسپانیایی. امیدوارم مفید واقع شود

  0 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
 12. 1,000 تومان

  فلش کارت لوازم منزل در اسپانیایی و انگلیسی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با لوازم منزل در زبان‌های اسپانیایی و انگلیسی. در یک روی کارت انگلیسی و در روی دیگر اسپانیایی و فارسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
 13. رایگان

  فلش کارت شرایط درخواست شغل در زبان اسپانیایی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با شرایط درخواست شغل در زبان‌های اسپانیایی و انگلیسی. در یک روی انگلیسی و در روی دیگر اسپانیایی و فارسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
 14. 1,000 تومان

  فلش کارت اصطلاحات مردمی در اسپانیایی و انگلیسی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اصطلاحات مرتبط با افراد در زبان‌های اسپانیایی و انگلیسی. در یک روی انگلیسی و در روی دیگر فارسی و اسپانیایی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
 15. رایگان

  فلش کارت اسامی تجاری در اسپانیایی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اسامی تجاری در زبان‌های انگلیسی و اسپانیایی. در یک روی کارت انگلیسی و در روی دیگر اسپانیایی و فارسی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
 16. رایگان

  فلش کارت اسپانیایی اجزای ماشین

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اجزای ماشین در زبان‌های انگلیسی و اسپانیایی. در یک روی کارت انگلیسی و در روی دیگر اسپانیایی و فارسی. امیدوارم مفید واقع شود

  0 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
 17. رایگان

  فلش کارت آموزش اسپانیایی - احوالپرسی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با احوالپرسی در زبان‌های انگلیسی و اسپانیایی. در یک روی کارت اصطلاح به انگلیسی و در روی دیگر آن معادل اسپانیایی و فارسی اصطلاح قرار گرفته است. امیدوارم مفید واقع شود

  0 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
 18. رایگان

  فلش کارت مزه ها در زبان های اسپانیایی و انگلیسی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با مزه‌ها در زبان‌های انگلیسی و اسپانیایی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
 19. رایگان

  فلش کارت ماه ها در زبان اسپانیایی و انگلیسی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با نام ماه های سال در زبان اسپانیایی و انگلیسی. در یک روی کارت نام ماه به انگلیسی و در روی دیگر، معادل به اسپانیایی و فارسی قرار گرفته است. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
 20. رایگان

  فلش کارت آموزش اسپانیایی - تعطیلات

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با تعطیلات در زبان‌های اسپانیایی، انگلیسی و فارسی. در یک روی کارت کلمه به زبان انگلیسی قرار گرفته و در روی دیگر، معادل آن به فارسی و اسپانیایی. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
 21. رایگان

  فلش کارت آموزش اسپانیایی - رستوران

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اصطلاحات رستورانی در زبان‌های انگلیسی و اسپانیایی. در یک روی کارت کلمه انگلیسی و در روی دیگر، معادل آن کلمه به اسپانیایی و فارسی قرار گرفته است. امیدوارم مفید واقع شود.

  0 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
 22. 1,000 تومان

  فلش کارت آموزش اسپانیایی - رانندگی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اصطلاحات رانندگی در زبان‌های اسپانیایی و انگلیسی. امیدوارم مفید واقع شود

  0 خرید   

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
 23. رایگان

  فلش کارت اصطلاحات تجاری در زبان اسپانیایی و انگلیسی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با اصطلاحات تجاری در زبان‌های اسپانیایی، انگلیسی و فارسی. در یک روی کارت اصطلاح به زبان انگلیسی قرار گرفته و در روی دیگر، معادل آن به فارسی و اسپانیایی. امیدوارم مفید واقع شود.

  2 دریافت

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
 24. رایگان

  فلش کارت آموزش اسپانیایی - رنگ

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با رنگ‌ها در زبان اسپانیایی و انگلیسی .  در یک روی کارت نام رنگ به انگلیسی و در روی دیگر معادل آن به اسپانیایی و فارسی قرار گرفته است. امیدوارم مفید واقع شود

  0 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
 25. رایگان

  فلش کارت نوشیدنی‌ها در زبان‌ اسپانیایی و انگلیسی

  مجموعه فلش کارت گردآوری شده در رابطه با نام نوشیدنی‌ها در زبان‌های اسپانیایی و انگلیسی. در یک روی کارت نام نوشیدنی به انگلیسی و در روی دیگر معادل آن به اسپانیایی و فارسی قرار گرفته است. امیدوارم مفید واقع شود.

  2 دریافت

  0 دیدگاه

  ارسال

  • زبان
   انگلیسی به اسپانیایی و فارسی
×

انکی دروید