رفتن به مطلب
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.

  دانلود آنکی:

جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

تمام فلش کارتهای سایت با نرم افزار رایگان انکی اجرا می شوند. قبل از خرید هر فایلی، نرم افزار را از سایت دریافت ونصب کنید و آموزشهای لازم را در سایت مطالعه کنید!

فایل‌های دانشگاهی

فایل‌های مربوط به مقطع دانشگاه در این دسته به اشتراک‌ گذاشته می‌شود

169 فایل

 1. رایگان

  فلش کارت انترکوک ها

  مجموعه فلش کارتی به زبان فارسی در رابطه با انترکوک ها. کمی در رابطه با انترکوک ها:
   

  12 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   31
 2. رایگان

  فلش کارت استرپتوکوک ها

  مجموعه فلش کارت فارسی مربوط به مبحث استرپتوکوک. کمی در رابطه با استرپتوکوک:
  امیدوارم مفید واقع شود.

  12 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   109
 3. رایگان

  فلش کارت پوشش سلولی

  مجموعه فلش کارت فارسی، در رابطه با پوشش سلولی در یوکاریوت و پروکاریوت. امیدوارم مفید واقع شود.
   

  9 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   81
 4. رایگان

  فلش کارت سیستم های ترشحی

  این مجموعه فلش کارت فارسی در مورد سیستم های ترشحی در پروکاریوت ها می‌باشد. امیدوارم مفید واقع شود

  10 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   16
 5. رایگان

  فلش کارت میکروسکوپ

  مجموعه فلش کارت فارسی در رابطه با میکروسکوپ، انواع و اجزای آن. امیدوارم مفید واقع شود.

  10 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   19
 6. رایگان

  فلش کارت انتروباکتریاسه

  مجموعه فلش کارت فارسی در رابطه با انتروباکتریاسه. کمی در رابطه با انتروباکتریاسه:
   
  امیدوارم مفید واقع شود.

  11 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   88
 7. رایگان

  فلش کارت میکروب

  مجموعه فلش کارت فارسی در رابطه با میکروب، طبقه بندی آنها و دیگر موارد مربوط به میکروب. امیدوارم مفید واقع شود.

  23 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   39
 8. رایگان

  فلش کارت رونویسی از ژن

  در این مجموعه فلش کارت نکات مربوط به رونویسی از DNA، اصطلاحات مربوطه و ... گردآوری شده است. امیدوارم مفید واقع شود.

  19 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   40
 9. رایگان

  فلش کارت پروتئين زیست شناسی سلولی لودیش

  در این مجموعه نکات مربوط به پروتئین از کتاب زیست شناسی سلولی لودیش گردآوری شده است. امیدوارم مفید واقع شود.

  85 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   45
 10. رایگان

  فلش کارت اندامک سلولی

  در این مجموعه نکات مربوط به اندامک ها(گلژی و ...) گردآوری شده است. امیدوارم مفید واقع شود.

  10 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   64
 11. رایگان

  فلش کارت نکات مربوط به هورمون

  در این مجموعه نکات مربوط به هورمون‌ها گردآوری شده است. امیدوارم مفید واقع شود.

  13 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   122
 12. رایگان

  فلش کارت پروتئین های پلاسما

  در این مجموعه نکاتی در رابطه با پروتئین های موجود در پلاسما گردآوری شده است. امیدوارم مفید واقع شود

  19 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   20
 13. رایگان

  فلش کارت مقایسه یوکاریوت و پروکاریوت

  در این مجموعه فلش کارت دو گونه سلول یوکاریوت و پروکاریوت با یکدیگر مقایسه شده‌ اند. امیدوارم مفید واقع شود

  20 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   24
 14. رایگان

  فلش کارت طبقه بندی باکتری ها

  در این مجموعه فلش کارت نکات مربوط به طبقه بندی باکتری ها گردآوری شده است. امیدوارم مفید واقع شود.

  66 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   16
 15. رایگان

  فلش کارت متابولیسم نوکلئوتیدها

  در این مجموعه فلش کارت نکات مربوط به متابولیسم نوکلئوتیدها(واحد سازنده نوکلئیک اسید) گردآوری شده است. امیدوارم مفید واقع شود.

  17 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   30
 16. رایگان

  فلش کارت باکتری استافیلوکوکوس

  در این مجموعه فلش کارت نکات مربوط به باکتریهای استافیلوکوکوس گردآوری شده است. امیدوارم مفید واقع شود.

  14 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   14
 17. رایگان

  فلش کارت نکات مربوط به باکتریهای استافیلوکوکوس

  در این مجموعه نکات مربوط به باکتریهای استافیلوکوکوس گردآوری شده است. در یک روی کارت سؤال به زبان فارسی و در روی دیگر آن جواب به زبان فارسی می‌باشد. امیدوارم مفید واقع شود

  7 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   53
 18. رایگان

  فلش کارت نقص ایمنی

  نکاتی مربوط به مبحث نقص ایمنی در علم پزشکی
  امیدوارم مفید واقع شود.

  12 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   44
 19. رایگان

  فلش کارت نکات مربوط به واکسن

  نکاتی مربوط به واکسن در علم پزشکی به زبان فارسی
  امیدوارم مفید واقع شود

  22 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   43
 20. رایگان

  فلش کارت پراکسی زوم و گلی اکسیزوم

  نکات مربوط به اندامک پراکسی زوم. امیدوارم مفید واقع شود

  25 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   20
 21. رایگان

  فلش کارت ترین ها در باکتری

  در این مجموعه نکات مهم که شامل «ترین» در مورد باکتری‌ هستند گردآوری شده است مثل مهمترین یا بزرگترین یا بیشترین و ...
  امیدوارم مفید واقع شود.
   

  14 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   27
 22. رایگان

  فلش کارت مربوط به انگل

  در این مجموعه تعداد نکات مربوط به انگل‌ها گردآوری شده است. امیدوارم مفید واقع شود.

  23 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   20
 23. رایگان

  فلش کارت نکات کشت باکتری

  مجموعه فلش کارتی مربوط به نکات کشت باکتری. امیدوارم مفید واقع شود.

  11 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   32
 24. رایگان

  فلش کارت آنتی ژن و انتی بادی

  مجموعه فلش کارتی مربوط به نکات آنتی ژن و آنتی بادی. امیدوارم مفید واقع شود.

  10 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   175
 25. رایگان

  فلش کارت توکسوپلاسما

  مجموعه ای گردآوری شده به زبان فارسی در رابطه با توکسوپلاسما. امیدوارم که مفید واقع شود.

  5 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

  • زبان
   فارسی
  • تعداد فلش کارت
   220
×
×
 • جدید...