رفتن به مطلب

تمام فایل های آنکی فقط با نرم افزار آنکی قابل نمایش می باشند. آخرین نسخه بالای همین کادر قرار دارد و می توانید دریافت کنید!

درباره این فروشگاه

در این فروشگاه کتابخانه های انکی برای مطالب حفظی درس های مختلف کنکور قرار داده می شود. DArvag_consultaion

 1. جدید ترین اتفاق های این فروشگاه
 2. نگارش 1.0.0

  0 دریافت

  واژگان انتهای کتاب زبان و ادبیات فارسی سال چهارم دبیرستان(پیش دانشگاهی) ویژۀ رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی تعداد کارت‌ها: 132 تعداد یادداشت‌ها: 132

  رایگان

 3. نگارش 1.0.0

  11 دریافت

  واژگان انتهای کتاب ادبیات سوم دبیرستان ویژۀ داوطلبان رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی نظام قدیم تعداد یادداشت: 214 تعداد کارت: 216

  رایگان

 4. نگارش 1.0.0

  27 دریافت

  واژگان ادبیات کتاب ادبیات فارسی سال سوم دبیرستان ویژۀ رشتۀ انسانی تعداد کارت: 370 کاری از مؤسسۀ آموزشی داروگ t.me/DArvag_consultation instagram: DArvagconsultation

  رایگان

 5. نگارش 1.0.0

  0 دریافت

  لغات انتهای کتاب ادبیات فارسی سال دوم دبیرستان عمومی، ویژۀ رشتۀ ریاضی و تجربی و انسانی تعداد یادداشت ها: 183 تعداد کارت ها: 183 کاری از مؤسسۀ آموزشی داروگ t.me/DArvag_consultation instagram: DArvagconsultation

  رایگان

 6. نگارش 1.0.0

  لغات انتهای هر درس عربی سال دوازدهم انسانی 112207

  1,000 تومان

 7. نگارش 1.0.0

  لغات انتهای هر درس عربی سال دوازدهم ریاضی و تجربی 112206

  1,000 تومان

 8. نگارش 1.0.0

  لغات انتهای هر درس عربی سال یازدهم انسانی 111207

  1,000 تومان

 9. نگارش 1.0.0

  لغات انتهای هر درس عربی سال یازدهم ریاضی و تجربی 111206

  1,000 تومان

 10. نگارش 1.0.0

  لغات انتهای هر درس عربی سال دهم انسانی 110207

  1,000 تومان

 11. نگارش 1.0.0

  لغات انتهای هر درس عربی سال دهم ریاضی و تجربی 110206

  1,000 تومان

 12. نگارش 1.0.0

  Irregular verbs - base form- past simple - past participle لیست افعال بی قاعده ، مصدر فعل، شکل ماضی و همچنین صفت مفعولی آن کاری از مؤسسۀ آموزشی داروگ t.me/DArvag_consultation instagram: DArvagconsultation

  1,000 تومان

 13. نگارش 1.0.0

  لغات جدید 10 درس زبان های سال دهم، یازدهم و دوازدهم که در قسمت New Words نوشته شده اند کد کتاب زبان دهم: 110230 کد کتاب زبان یازدهم: 111237 کد کتاب زبان دوازدهم: 112230 کاری از مؤسسۀ آموزشی داروگ t.me/DArvag_consultation instagram: DArvagconsultation

  1,000 تومان

 14. نگارش 1.0.0

  لغات انتهای کتاب فارسی سال دوازدهم، ویژۀ رشتۀ ریاضی و تجربی و انسانی کد کتاب: 112201 کاری از مؤسسۀ آموزشی داروگ t.me/DArvag_consultation instagram: DArvagconsultation

  1,000 تومان

 15. نگارش 1.0.1

  لغات انتهای کتاب فارسی سال یازدهم، ویژۀ رشتۀ ریاضی و تجربی و انسانی کد کتاب: 110201 کاری از مؤسسۀ آموزشی داروگ t.me/DArvag_consultation instagram: DArvagconsultation

  1,000 تومان

 16. نگارش 1.0.0

  لغات انتهای کتاب فارسی سال دهم، ویژۀ رشتۀ ریاضی و تجربی و انسانی کد کتاب: 110201 کاری از مؤسسۀ آموزشی داروگ t.me/DArvag_consultation instagram: DArvagconsultation

  1,000 تومان

 17.  
×