رفتن به مطلب
دروید

  دانلود آنکی:

تمام فایل های آنکی فقط با نرم افزار آنکی قابل نمایش می باشند. آخرین نسخه بالای همین کادر قرار دارد و می توانید دریافت کنید!

عربی

لغات انتهای هر درس از کتاب‌های عربی سال‌های دهم تا دوازدهم که مجموعۀ مربوط به رشتۀ ریاضی و تجربی یکی است اما داوطلبان رشتۀ انسانی باید از مجموعۀ مربوط به خودشان استفاده کنند.

7 فایل

 1. رایگان

  واژگان عربی پیش انسانی نظام قدیم

  313 کارت
  واژگان انتهای هر درس کتاب سال پیش دانشگاهی عربی پیش‌دانشگاهی نظام قدیم

  17 دریافت

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 2. 1,000 تومان

  لغات انتهای هر درس عربی سال دوازدهم انسانی 112207

  لغات انتهای هر درس عربی سال دوازدهم انسانی 112207 

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 3. 1,000 تومان

  لغات انتهای هر درس عربی سال دوازدهم ریاضی و تجربی 112206

  لغات انتهای هر درس عربی سال دوازدهم ریاضی و تجربی 112206

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 4. 1,000 تومان

  لغات انتهای هر درس عربی سال یازدهم انسانی 111207

  لغات انتهای هر درس عربی سال یازدهم انسانی 111207 

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 5. 1,000 تومان

  لغات انتهای هر درس عربی سال یازدهم ریاضی و تجربی 111206

  لغات انتهای هر درس عربی سال یازدهم ریاضی و تجربی 111206

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 6. 1,000 تومان

  لغات انتهای هر درس عربی سال دهم انسانی 110207

  لغات انتهای هر درس عربی سال دهم انسانی 110207

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 7. 1,000 تومان

  لغات انتهای هر درس عربی سال دهم ریاضی و تجربی 110206

  لغات انتهای هر درس عربی سال دهم ریاضی  و تجربی 110206

  0 خرید   

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

×